Projekt BOOSTEE–CE: Představení on-line modulu Financování energetické účinnosti

Projekt BOOSTEE–CE: Představení on-line modulu Financování energetické účinnosti
12.5.2020

Projekt BOOSTEE-CE si klade za cíl dosáhnout dlouhodobého pozitivního dopadu na energetickou účinnost ve veřejných budovách prostřednictvím svých činností v oblasti podpory energetické účinnosti (EE), inteligentního měření a energetického managementu. 

K dosažení tohoto cíle vytvořili partneři projektu webovou platformu OnePlace, kde jsou shromažďovány a prezentovány všechny výsledky a výstupy projektu odborníkům a široké veřejnosti jasným a názorným způsobem. Umožňuje svým uživatelům sdílet zkušenosti, identifikovat příklady dobré praxe a navrhovat řešení, které mohou být dále šířeny směrem k politické reprezentaci, územním i energetickým plánovačům.

Jedním ze 4 modulů BOOSTEE-CE Platformy OnePlace je i modul Financování energetické efektivity, který se snaží orgánům veřejné správy poskytovat informace o finančních nástrojích formou prezentace výsledků nadnárodní finanční strategie, finančních plánů, příkladů dobré praxe a praktických kroků jak využít zdroje na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU. Modul se skládá z 6 hlavních sekcí:

  • Srovnávací analýza finančních schémat ve středoevropských zemích – analýza rozdílů mezi finančními schématy v partnerských zemích, s ohledem na granty/fondy EU, možné normativní překážky, modely návratnosti investic atd.
  • Nadnárodní strategie financování energetické účinnosti – přehled stávajících řešení a modelů financování energetických projektů, které jsou nebo budou v budoucnu důležitými předpoklady energetické účinnosti a úspor energie ve veřejných infrastrukturách. Strategie vyhodnocuje potenciál různých finančních modelů a nabízí doporučení.
  • Nadnárodní metodický rámec pro vypracování finančního plánu energetické účinnosti – Cílem finančního plánu je pomoci orgánům veřejné moci orientovat se ve velkém množství různých grantů, modelů a schémat na financování v oblasti energetické účinnosti. Metodický rámec vychází z praktických zkušeností veřejných institucí a poskytuje přehled modelů financování používaných ke zvýšení energetické účinnosti ve veřejném sektoru se specifickým cílem minimalizovat zatížení veřejných rozpočtů. Obsahuje také doporučení pro osoby s rozhodovací pravomocí ohledně identifikace a implementace modelu udržitelného financování, rizik a opatření v případě finančních investic, případových studií atd.
  • Plány financování energetické účinnosti pro veřejné infrastruktury ve středoevropských městech a regionech – Finanční plány k dosažení požadovaného cíle energetické účinnosti ve veřejných infrastrukturách v konkrétních městech nebo regionech v Itálii, Rakousku, České republice, Maďarsku, Slovinsku, Polsku a Chorvatsku.
  • Příklady dobré praxe a modely návratnosti investic financování energetické účinnosti. Jedná se o sbírku příkladů dobré praxe ze středoevropských zemí v oblasti různých modelů návratnosti finančních investic, prostřednictvím nichž je kladen důraz na akce umožňující i větší investice. Tyto příklady dobré praxe jsou prezentovány a analyzovány v atraktivních informačních přehledech.
  • Kalkulátor financování energetické účinnosti – Jednoduchá kalkulačka umožňuje uživatelům získat základní představu o ziskovosti a vhodnosti investice do projektu energetické účinnosti nebo obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Pro více informací můžete navštívit stránky projektu.

Projekt je podpořen programem Interreg CENTRAL EUROPE Programme a financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.