Plán dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí na rok 2018

Plán dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí na rok 2018
29.9.2017

Zájemci o evropské dotace v oblasti životního prostředí se mohou již nyní seznámit s plánem dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí na rok 2018. Z Evropských strukturálních a investičních fondů je na příští rok připraveno k čerpání 9,1 miliard korun, které budou rozděleny v 19 nových výzvách. 

Nejvíce peněz, konkrétně 3 miliardy korun, půjdou na energetické úspory. Aktuálně probíhá příjem žádostí u dvou výzev v prioritní ose 5 Energetické úspory, a to u 61. výzvy s cílem dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov a u 70. výzvy s cílem snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

Další 2,8 miliardy korun jsou vyhrazeny na snížení rizika povodní a protipovodňovou ochranu. K dispozici budou i prostředky na projekty v oblasti nakládání s odpady a odstraňování ekologických zátěží ve výši 1,7 miliardy korun a podobná částka (1,5 miliardy korun) i na péči o přírodu a krajinu. Zbývajících 100 milionů korun přispěje ke zlepšení kvality ovzduší.

Do roku 2018 se navíc přehoupne dalších 13 výzev s alokací 7,63 miliard otevřených napříč prioritami v letošním roce.

Z OPŽP bylo od počátku programového období vyhlášeno již 87 výzev v hodnotě 60,2 miliardy korun, což odpovídá 86 procentům celkové alokace na toto programové období.

Žádosti o dotace přijímá Státní fond životního prostředí ČR a v případě výzev z prioritní osy 4 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím informačního systému IS KP14+. Harmonogram výzev je průběžně aktualizován a zveřejňován na stránkách www.opzp.cz.