Nový impuls pro EEB-CZ

Nový impuls pro EEB-CZ
25.6.2019

Platforma EEB-CZ se dočká rozšíření a revitalizace. ČVUT UCEEB získalo projekt na zvýšení kvality podpůrné infrastruktury Inform EEB-CZ, navazující na předchozí projekt EUPRO II, v rámci kterého byla vytvořena Platforma EEB-CZ sdružující organizace v oblasti energeticky efektivní výstavby.

Realizace tříletého projektu byla zahájena 1. června 2019. Kromě zlepšení kvality podpory přípravy projektů a zvyšování povědomí o možnosti spolupráce v Evropském výzkumném prostoru v tematických oblastech je Inform EEB-CZ zaměřen na posílení mezisektorové spolupráce a prohloubení partnerství s mezinárodními výzkumnými institucemi.

Posílení mezisektorové spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou, tj. průmyslem, malými a středními podniky a také veřejnými institucemi bude dosaženo zintenzivněním přenosu znalostí a zkušeností zapojených subjektů mezi sebou i směrem k cílovým skupinám uživatelů takových znalostí a poznatků.

Dále projekt směřuje na prohlubování existujících vztahů a navázání nových partnerství s evropskými výzkumnými institucemi pomocí mezinárodních workshopů zahraničních institucí v ČR. Cíle bude dosaženo pomocí krátkodobých stáží, mezinárodních workshopů a sdílením nabytých poznatků s vědecko-výzkumnou sférou v ČR především prostřednictvím služeb Platformy EEB-CZ.

Na platformě budou pravidelně zveřejňovány Informace o novinkách, dotačních titulech a příležitostech ke spolupráci v energeticky efektivní výstavbě a souvisejících oborech najdete na stránkách Platformy EEB-CZ.

Projekt LTI19013 "Zvýšení kvality podpůrné infrastruktury v oblasti energeticky efektivní výstavby" byl podpořen v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM.