Evropská inovační partnerství

Evropská inovační partnerství
12.1.2017

Evropská inovační partnerství (European Innovation Partnerships, EIP) představují nový koncept v oblasti mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, který má prostřednictvím zaměření na společenské výzvy, koordinace aktivit a urychlení uvedení inovativních myšlenek a přístupů na trh napomoci dosažení cíle strategie Evropa 2020, tedy inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění.

EIP představují především koordinační a nikoli finanční nástroj – nepočítají s novými prostředky na financování výzkumných a inovačních aktivit.

V rámcovém programu Horizont 2020 fungují tato inovační partnerství:

EIP on Active & Healthy Ageing (EIP AHA) se zabývá jednou z nejaktuálnějších společenských výzev evropského kontinentu – stárnutí populace. Zaměřuje se na různé aktivity spojené se zajištěním zdravého, aktivního a nezávislého stárnutí občanů EU, vývoj a výrobu produktů s tím spojených i na zlepšení efektivity a udržitelnost sociálních a zdravotních systémů. Důležitým ohledem je rovněž posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu prostřednictví obchodu a expanzí na nové trhy.
 
EIP Agricultural Productivity and Sustainability (EIP AGRI) usiluje o zajištění konkurenceschopnosti a udržitelnosti evropského zemědělského a lesnického sektoru. Klade si za cíl zajistit stabilní dodávky potravin, krmiv a bio-materiálů, a to existujících i nových. Dále se soustředí na udržitelný a ekologický šetrný management se základními přírodními zdroji nezbytnými pro pěstitelství. V rámci dosažení výše uvedeného počítá EIP AGRI s nutností posílit vazbu mezi výzkumnou sférou a praxí (zemědělci, zpracovatelské podniky, různé poradní či neziskové organizace).
 
EIP on Smart Cities and Communities (dále jen „EIP SCC“) usiluje o vytváření inovativních řešení pro environmentální, společenské a zdravotnické výzvy, jimž čelí současná evropská města. Daného chce dosáhnout prostřednictvím vzájemné interakce informačních a komunikačních technologií, pokročilého způsobu řízení dopravy a šetrného energetického managementu. EIP SCC se soustřeďuje taktéž na překonání překážek bránících vzniku tzv. „smart cities“, kofinancování pilotních projektům a pomoc při koordinování činnosti již existujících iniciativ a projektů tím, že zabezpečí společné sdílení finančních zdrojů.
 
EIP on Water se zaměřuje na podporu vývoje inovativních řešení souvisejících s hlavními evropskými a globálními výzvami v otázce vodohospodářství. Partnerství zároveň usiluje o to, aby dané inovace našly uplatnění na trhu v rámci EU i mimo ni. Výše popsaných cílů chce dosáhnout iniciováním a stimulováním spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, nevládními organizacemi i širokou veřejností. Tomuto účelu mají sloužit zejména nově ustavené akční a pracovní skupiny.
 
EIP on Raw Materials reflektuje dvě stěžejní iniciativy Evropské komise - „Unie inovací“ a „Surovinově efektivní Evropa“. Jeho hlavním cílem je to, aby se průmyslový sektor členských států EU podílel do roku 2020 20% příspěvkem na celkovém HDP EU. Toto evropské inovační partnerství chce proto v rámci výše uvedené ambice dosáhnout snížení závislosti Evropy na dovozu surovin, stimulace produkce i exportu, znovuzískání jedno z čelních postavení v oblasti surovin ve světě a také zmírnění dopadů tohoto odvětví na životní prostředí i společnost.
 
Více o EIP na webu Evropské komise