Partneři

Naším cílem je navázání úzké spolupráce s předními tuzemskými i zahraničními výzkumnými týmy a institucemi, firmami, asociacemi a sdruženími, předními experty a ministerstvy a institucemi EU dotýkajících se oblasti energeticky efektivní výstavby. Tato partnerství zahrnují různé formy spolupráce – spolupráce na výzkumných projektech našich členů, mobility, společné publikace, aktivní spolupráce na odborných akcích aj.

ČVUT v Praze - České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze - České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě, kde se mísí tradice s novými trendy a inovacemi. Po odborné stránce se na aktivitách EEB-CZ podílí především fakulty stavební, strojní, elektrotechnická a fakulta biomedicínského inženýrství a centrum UCEEB.

UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT

UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov je multioborový vysokoškolský ústav, který je špičkově vybaveným zázemím pro vědce a studenty ze čtyř fakult ČVUT (stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství). Vyrostlo díky podpoře ČR a Evropy v buštěhradské průmyslové zóně Dříň - v areálu bývalé Poldovky.

BEFFA - Building Efficiency Awards

BEFFA - Building Efficiency Awards

Building Efficiency Awards, česko-slovenská soutěž architektonicky, konstrukčně a energeticky výjimečných staveb, je prestižní odbornou akcí konanou pod záštitou Vysokého učení technického v Brně a dalších univerzit (ČVUT, STU Bratislava, TU Liberec, TU Zvolen). Soutěž samotná je doprovázená sérií odborných seminářů a konferencí a slouží jako platforma pro odbornou diskuzi trendů v oblasti energeticky efektivní výstavby.

CZELO – Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

CZELO – Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu svými aktivitami usiluje o prezentaci a propagaci výsledků českého výzkumu v zahraničí a zvýšení účasti českých výzkumníků v mezinárodních výzkumných projektech.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu jsme byli nominováni jako zástupci ČR v tematické skupině TG1 Podpora investic do renovace budov, infrastruktury a inovace při Evropské komisi. Tato skupina byla ustavena Evropskou komisí k problematice sdělení Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady "Strategie pro udržitelnou konkurenceschopnost odvětví stavebnictví a jeho podniků", COM(2012) 433 final.   

Technologické centrum Akademie věd České republiky

Technologické centrum Akademie věd České republiky

Technologické centrum Akademie věd České republiky (TC) je významným národním pracovištěm pro výzkumnou a inovační infrastrukturu a provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací. Je zdrojem aktuálních informací o evropském výzkumu, vývoji a inovacích. Členy sdružení jsou pracoviště Akademie věd ČR Fyzikální ústav, Mikrobiologický ústav, Ústav chemických procesů, Ústav fyziky plazmatu, Ústav molekulární genetiky a společnost Technology management, s. r. o.

SEVEn

SEVEn

SEVEn působí na českém trhu již od roku 1990, kdy byla založena jako nezisková konzultační společnost. Ve své činnosti se zaměřuje na poradenství v oblasti rozvoje podnikání a ekonomicky efektivního využívání energie. Svou prací se snaží překonávat bariéry, které znemožňují dostatečně zužitkovat ekonomicky efektivní potenciál úspor energie v průmyslu, v komerční a veřejné sféře i v praktickém životě v domácnostech. Konsorcium společností SEVEn je složeno ze společností: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. a SEVEn Energy s.r.o.

Centrum pasivního domu

Centrum pasivního domu

Centrum pasivního domu je nejrozsáhlejší odbornou platformu v České republice, která aktivně podněcuje, spoluvytváří a moderuje odbornou diskusi v oblasti výstavby budov v pasivním standardu napříč expertní i laickou veřejností. Jedná se o sdružení právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění odpovídající kvality pasivních domů.