Výzkumné stáže a studium

Je výzkum předmětem vaší práce? Chtěli byste načerpat cenné zahraniční zkušenosti nebo se podílet na výzkumu v některé renomované zahraniční instituci? Rádi byste obohatili váš výzkumný tým o zkušené zahraniční odborníky? Ať jste student, zkušený či začínající vědecký pracovník nebo výzkumná organizace, níže naleznete užitečné odkazy, na kterých můžete sledovat aktuální možnosti v oblasti mezinárodní mobility.

Existuje řada programů na podporu mezinárodní mobility českých výzkumných pracovníků a studentů. Ve většině případů je však třeba mít s přijímající institucí výzkumný pobyt již předjednán. Uvedené programy jsou totiž pouze podpůrným nástrojem (spolu)financování, zajištění umístění a komunikace s přijímající organizací je již na samotném uchazeči. V některých případech může být žadatelem přímo fyzická osoba, v jiných je třeba zastřešení vysílající/přijímající (výzkumnou) organizací či institucí. 

Konkrétní příklady:

Mezinárodní mobilita je v České republice zaštítěna Programem Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, který je v gesci MŠMT ČR. Skrze MŠMT jsou podporovány programy mezinárodní spolupráce na základě mezivládních dohod, jakož i projekty mobilit financované z prostředků EU (MSCA, OPVVV…). Mezinárodní výzkumné či studijní pobyty vědců podporuje řada programů zahraničních vlád, nadací či výzkumných a vzdělávacích institucí. 

Programy MŠMT

Vybrané EU programy:

Další nadace a programy:

Zahraniční pobyty podporuje též řada nadací a programů, včetně vládních. Pro více informací můžete konzultovat následující www odkazy. Jedná se pouze o výběr, výčet není kompletní.

Přehledný souhrn dalších aktuálních příležitostí naleznete např. na stránkách Domu zahraniční spolupráce: https://www.dzs.cz/cz/vyjezdy/

Doporučujeme vám nejdříve konzultovat příslušný odbor vaší domácí instituce. Řada vysokých škol má již nastaven systém mezinárodní mobility studentů a zaměstnanců, včetně poradenství a administrativní podpory.

EEB-CZ podporuje přeshraniční mobilitu zkušených i začínajících vědeckých pracovníků z českého výzkumného prostředí do mezinárodních struktur a naopak. Usiluje o obohacení tuzemských výzkumných týmů o odborníky ze špičkových zahraničních pracovišť. Podporuje získávání nových zahraničních zkušeností a jejich přenos do českého výzkumného prostředí, neboť tvoří bázi pro formování podmínek kvalitního excelentního výzkumu a funkční mezinárodní spolupráci. Monitoruje aktuální možnosti financování stáží, studijních a výzkumných pobytů napříč státy Evropské unie a v dalších zemích.