O projektu PoMePro

Platforma EEB-CZ vznikla jako výstup projektu PoMePro „Podpora mezinárodního profilování výzkumu ČR v oblasti energeticky efektivní výstavby“.

Období realizace: 04/2014 – 12/2017
Příjemce: ČVUT v Praze
Zdroj financování: program LE EUPRO II MŠMT

Hlavním cílem projektu je zlepšení profilování a účasti českých výzkumných týmů v mezinárodních strukturách, prosazování národních zájmů při tvorbě politik na evropské úrovni a zlepšení přenosu informací z mezinárodních struktur do tuzemských výzkumných a vzdělávacích institucí. Dále se projekt zaměřuje na upevnění bilaterálních a multilaterálních vazeb mezi relevantními institucemi z ČR a z dalších evropských zemí, stejně jako na podporu vytváření vazeb nových. Projekt je specificky zaměřen na oblast energeticky efektivní výstavby.

Platforma EEB-CZ slouží v rámci projektu jako podpůrná výzkumná infrastruktura, která zprostředkovává přípravu odborných stanovisek širokého spektra národních aktérů k návrhům připravovaných politik a programům podpory výzkumu v oblasti energeticky efektivní výstavby a navazujících oborů, informuje a sama pořádá odborné akce, podporuje začleňování českých výzkumných týmů do mezinárodních výzkumných konsorcií.

Projekt se zaměřuje také na podporu mezinárodního zapojení výzkumných týmů v rámci nově vzniklých oborově relevantních výzkumných infrastruktur financovaných z OP VaVpI a z dlouhodobého hlediska tak přispívá k udržitelnosti těchto nově vytvořených výzkumných a inovačních center.