Časté otázky (FAQ)

Pro více informací nás kontaktujte na info@eebcz.eu.

Co EEB-CZ dělá?

EEB-CZ sdružuje české subjekty v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a aplikace pokročilých materiálů a technologií v energeticky efektivních budovách a aktivně prosazuje jejich zájmy v EU. Usiluje o posílení pozice českých subjektů v oblasti energeticky efektivní výstavby EU a evropské výzkumné komunitě prostřednictvím účasti na formování evropských politik, sdružování subjektů na partnerském principu a jejich zviditelnění na evropské úrovni, hledání zahraničních projektových partnerů, konzultace při tvorbě projektů, projektové podpory řešitelů a podpory mobility výzkumníků.

Činnost EEB-CZ lze shrnout do několika základních aktivit:

 • projekty (příležitosti, zpracování žádosti, konzultace)
 • networking a vyhledávání partnerů
 • prosazování českých zájmů (lobbing)
 • informace a současné trendy v oboru
 • vyhledávání příležitostí pro stáže a mezinárodní mobility
 • semináře a školení

Proč se stát členem?

 • Zpracujeme analýzu zapojení do evropských projektů na míru a převedeme Váš výzkumný záměr do konkrétní projektové žádosti
 • Poskytneme Vám individuální konzultace k programu Horizont 2020
 • Pořádáme tematické semináře a školení
 • Posílíme mezinárodní on-line profil Vaší organizace/výzkumného týmu
 • Prosadíme Vaše profesní zájmy v EU
 • Monitorujeme pro Vás oblast EEV a dáváme Vám tipy
 • Propojíme Vás s vhodnými partnery
 • Získáte informace o možnostech stáží a mezinárodní mobility

Kdo se může stát členem?

Nabízíme členství fyzickým i právnickým osobám (veřejným výzkumným institucím, soukromým společnostem, neziskovým organizacím či zájmovým uskupením) zabývajícím se nejen výstavbou energeticky úsporných budov, ale i rekonstrukcí stávajících budov, snižováním provozních nákladů, úsporami ve výrobním procesu, využitím odpadního tepla nebo energie aj.

Členství je vhodné především pro ty, které zajímá výzkum, vývoj a inovace materiálů a technologií, dění v Evropské unii a chtějí se intenzivněji zapojit do určování prioritních výzkumných témat v rámci programů EU, účastnit se výzkumných aktivit a projektů nebo se podílet na připomínkování legislativních a strategických dokumentů EU.

Co může EEB-CZ nabídnout Vaší firmě?

 • Propojení s výzkumnými organizacemi, především s VŠ, zaměřenými na oblast energeticky efektivní výstavby (lidské zdroje, příprava společných inovačních projektů, vybavení)
 • Příležitost otestovat vlastní výzkumně-inovační záměr a jeho konkurenceschopnost v evropském měřítku (podpora vytvoření projektového konsorcia a podání projektové žádosti)
 • Máte zájem o inovace, ale nemáte dostatek vlastních prostředků pro výzkum? Propojíme Vás s odborníky z akademického prostředí z celé Evropy a nalezneme dotační zdroje pro realizaci výzkumného nebo inovačního projektu vaší společnosti.
 • Usnadníme Vaší organizaci přístup k nově pořízené výzkumné infrastruktuře a měřicím přístrojům, pořízeným v rámci dotačního titulu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
 • Připravíme odborné semináře pro Vaše zaměstnance a informujeme o možnostech stáží a mobilit
 • Pokud patříte k jedné z největších firem v oboru a máte ambice ovlivňovat dění např. v oblasti formulace regulací a technických požadavků na novou výstavbu, nalezneme strategii pro efektivní prosazení zájmu Vaší společnosti
 • Informujeme Vás o evropském dění formou newsletteru

Kdo stojí za aktivitami EEB-CZ?

EEB-CZ realizuje své aktivity ve spolupráci se zástupci institucí EU, evropskými kancelářemi, platformami a sítěmi v Bruselu a experty z oboru energeticky efektivní výstavby. Úzce spolupracuje také s oborově relevantními výzkumnými centry, která vznikla s podporou Strukturálních fondů, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, a podporuje jejich dlouhodobou udržitelnost.

Realizační tým EEB-CZ pracuje v Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB, www.uceeb.cz), nově vybudovaném excelentním vědeckém centru Českého vysokého učení technického v Praze.

Co znamená energeticky efektivní výstavba? Jaká témata/obory zahrnuje?

Energeticky efektivní výstavba je oblastí, která kombinuje znalosti a postupy různých oborů (stavebnictví, strojírenství, informační technologie, elektrotechnika aj.). Nahlíží na objekty komplexním pohledem, s cílem vytvářet budovy s co nejnižší energetickou spotřebou a šetrné k životnímu prostředí.

Podporou výzkumu a inovací v oblasti energeticky efektivní výstavby (EEV) rozumíme nejen oblast výstavby energeticky úsporných budov, ale i:  

 • rekonstrukce stávajících budov
 • snížení provozních nákladů
 • úsporu energie ve výrobním procesu
 • využití odpadního tepla a energie

Oblast EEV zahrnuje například výzkum:

 • pokročilých materiálů a technologií
 • inteligentní systémy řízení budov a řízení toků energií v budovách
 • energetické modelování budov
 • využití přírodních materiálů, recyklace, ekodesign
 • stavební tepelné techniky, rekuperačních systémů
 • decentralizované a obnovitelné zdroje energie pro budovy
 • zdraví a pracovní produktivity v nízkoenergetických budovách
 • kompozitních konstrukčních systémů.
   

Nabízí EEB-CZ pracovní stáže pro studenty?

Umožňujeme pracovní stáže pro studenty vysokých škol (přednostně z oborů evropských studií, mezinárodních vztahů, žurnalistiky, překladatelství, ekonomických oborů nebo přírodovědných a technických oborů ve vztahu k energeticky efektivním budovám a materiálům). Stáže mají individuální charakter. Vybraný zájemce získá individuální plán stáže.

Stážisty nabíráme na základě aktuální pracovní vytíženosti platformy, studijního zaměření zájemce a jeho časových možností. Délka stáže je na dohodě.

Máte zájem získat pracovní zkušenosti? Zašlete nám CV a motivační dopis s představou o možnosti Vašeho uplatnění v EEB-CZ.

Kontaktujte nás pro více informací na info@eebcz.eu.
 

Pro které firmy jsou aktivity EEB-CZ primárně určeny?

 • Působíte v oboru relevantním pro energeticky efektivní výstavbu?
 • Máte zájem o výzkum a inovace Vašich produktů a výrobních postupů, ale nemáte dostatek prostředků nebo kapacitu nebo vybavení pro výzkum?
 • Chcete navázat mezinárodní kontakty?
 • Máte zájem o dění na evropské úrovni a chcete ovlivňovat evropskou legislativu?
 • Máte již zkušenost s mezinárodní spoluprací?
 • Účastnili jste se nadnárodního výzkumného projektu?
 • Máte zájem získávat odborné poznatky a know-how?
Pokud jste si odpověděli alespoň na 3 otázky ano, neváhejte se registrovat!
 

 

Je pro Vaši firmu výhodné zapojit se do projektu z programu Horizont 2020?

 Účast v projektu splní Vaše očekávání zejména pokud:

 • potřebujete inovovat Váš stávající produkt nebo vyvinout nový a nemáte dostatečné vlastní zdroje, vybavení, kapacitu nebo expertízu
 • chcete získat nové zákazníky a přístup na nové trhy
 • chcete se uchytit na nových zahraničních trzích a prostřednictvím evropských projektů získat kontakty na nové průmyslové partnery
 • má Vaše firma vlastní výzkumné aktivity, ale chcete prohloubit Vaše znalosti a know-how
 • umíte dobře zhodnotit prestiž plynoucí z Vaší účasti na nadnárodním výzkumném projektu
 • chcete vybudovat dlouhodobou spolupráci s vědeckovýzkumnými institucemi na evropské úrovni

Účast na projektech je vhodná i pro malé a střední podniky (MSP).

MSP s vlastními výzkumnými kapacitami se mohou účastnit výzkumných a vývojových činností. MSP, které nemají vlastní výzkumnou kapacitu, mohou hrát roli příjemců výzkumu nebo vývoje. MSP mohou být zapojeny i do transferu technologií, mohou působit jako experti na marketing/distribuci, jako subdodavatelé, nebo mohou plnit více rolí současně.