Externí experti

Ing. Jan Bárta

Ing. Jan Bárta je zakladatelem, ředitelem, a projektovým manažerem Centra pasivního domu (CPD), které vzniklo v roce 2005 za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění odpovídající kvality pasivních domů. Je odbornou platformou, která podněcuje a moderuje diskusi v oblasti výstavby budov v pasivním standardu napříč expertní i laickou veřejností. Své zkušenosti nasbíral Jan Bárta mimo jiné i na zahraničních stážích v nejvýznamnějších evropských institucích zabývajících se energetickou efektivitou, jako je německý Passivhaus Institut nebo belgická Passiefhuis-Platform vzw. V rámci činnosti CPD vytvořil databázi konstrukčních detailů (http://www.pasivnidomy.cz/detaily) pro architekty a projektanty pasivních domů, která může pomoci předejít problémům při realizaci energeticky efektivní stavby. Je také autorem studie „Ekonomické hodnocení pasivních budov“, která sloužila jako podklad pro nastavení programu Nová zelená úsporám.

Ing. Jiří Beranovský Ph.D., MBA

Jiří Beranovský je jednatelem společnosti EkoWATT CZ s. r. o. a ředitelem o. s. EkoWATT, které se zabývají poradenstvím v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí. V rámci společnosti se zabývá předprojektovou a projektovou přípravou: energetických auditem, výběrem lokality, materiálů, tvarovou optimalizací ve fázi studie, energetickou optimalizací, optimalizací tepelně technických vlastností a TZB řešení. Zároveň působí jako odborný asistent na Katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd při Fakultě elektrotechnické na ČVUT v Praze. Je autorem či spoluautorem řady významných odborných publikací a výzkumných projektů v oblasti energeticky efektivní výstavby.

Mgr. Petr Holub

Mgr. Petr Holub je od roku 2010 ředitelem aliance Šance pro budovy, která se zabývá sdružováním oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví a v současné době reprezentuje více než tři sta firem (www.sanceprobudovy.cz). V minulosti působil Petr Holub jako poradce ministra pro životní prostředí i jako ředitel odboru udržitelné energetiky Ministerstva životního prostředí. V rámci těchto pozic měl mimo jiné na starosti nastavování podmínek Operačního programu Životní prostředí a Zelené úsporám.

Ing. Jiří Karásek Ph.D.

Jiří Karásek absolvoval v roce 2005 Fakultu stavební na ČVUT v Praze, na Fakultě stavební pokračoval v doktorském studiu, kde v roce 2012 úspěšně obhájil disertační práci na téma Modelování energetické účinnosti během životního cyklu staveb. Absolvoval jednoroční stáž na Fachhochschule Oldenburg ve Spolkové republice Německo. V SRN pracoval i v soukromé společnosti, kde se podílel na vývoji výpočetního nástroje návratnosti energetických opatření budov. Po svém návratu pracoval dva a půl roku na Státním fondu životního prostředí v Oddělení strategie programů odboru Green Investment Scheme jako specialista OZE a energetických úspor. V společnosti SEVEn je od roku 2012. Jeho hlavní specializací je oblast stavebnictví a nízkoenergetických budov z pohledu dotačních a podpůrných programů, ekonomických aspektů snižování spotřeby energie v budovách a emisí skleníkových plynů. Od roku 2014 přednáší volitelný předmět Energetický management budov na Fakultě Stavební, ČVUT. Mezi jeho klíčové úspěchy patří mimo jiné například verifikace snížení emisí CO2 v programu Zelená úsporám pro SFŽP (zpracování evaluačních zpráv a výročních zpráv týkajících se verifikace snížení emisí CO2) nebo práce na projektu Intelligent Energy Europe - Policies to ENforce the TRAnsition to Nearly Zero-Energy buildings in Europe (ENTRANZE, od dubna 2012).

Ing. arch. Pavel Koláček

Ing. arch. Pavel Koláček je v současné době projektovým manažerem v Energetické agentuře Zlínského kraje o.p.s., kde se zaměřuje na implementaci projektů energetických úspor, konzultační činnost, přednáškovou činnost a řízení a expertní činnost v rámci projektu CEC5. Na stejné pozici v minulosti působil i v Krajské energetické agentuře Moravskoslezského kraje. Je energetických specialistou v oboru energetický audit a PENB, č. 1379. Je architektem, v rámci této činnosti zpracovává Pavel Koláček projekty, územní rozhodnutí, stavební povolení pro prováděcí projekty a nabízí autorský dozor. Mezi jeho klíčové výsledky v posledních letech patří rekonstrukce ZŠ Smržice do pasivního standardu (2015), rekonstrukce administrativní budovy Technické služby Slezská Ostrava (inovativní rekonstrukce budovy z boletických panelů, 2015) nebo vnitřní zateplení památkově chráněných objektů škol ve Zlíně (2014).

Ing. Jan Matějka

Jako místopředseda České bioplynové asociace a jednatel společnosti ECO trend s.r.o. Ing. Jan Matějka již od roku 2007 věnuje 2007 obnovitelným zdrojům energie, jejich efektivnímu zařazení do infrastruktury včetně budov a optimalizaci podmínek pro jejich využití. V poslední době se zaměřuje na aplikaci malých technologií (v řádu W – kW) použitelných pro zásobování domácností nebo malých komunit, a to zejména na metodické, výzkumné a informační bázi. S energeticky efektivní výstavbou a hodnocením zejména některých vybraných parametrů se ve společnosti ECO trend s.r.o. setkává v rámci Life Cycle Assessmentu nebo při posuzování využitelnosti odpadů z tepelných izolací či naopak pro různé stavebně-energetické účely. Jako úzce propojenou je možné vidět i problematiku elektromobility. Se svými kolegy se rovněž zúčastnil projektu Build the Future financovaného Evropskou komisí, jehož cílem bylo vytvoření evropské roadmap pro podporu výstavby plusových budov (Plus Energy Buildings). Jako hlavní řešitel se Jan Matějka účastnil několika projektů Technologické agentury ČR v rámci programu Omega, například projektu „Rozvoj obnovitelných zdrojů energie bez veřejné podpory“.

Ing. Jan Pejter

Ing. Jan Pejter absolvoval fakultu strojní VUT Brno se zaměřením na tepelné a jaderné energetické stroje a zařízení. Od r. 2000 pracuje v poradenské společnosti SRC International CS, s.r.o. a následně od r. 2002 ve firmě ENVIROS, s.r.o. jako vedoucí projektů se zaměřením na poradenské služby pro sektor budov a průmyslové podniky v ČR a zahraničí. Od roku 2003 je energetickým specialistou vedeným v seznamu MPO, od roku 2008 expertem oprávněným pro zpracování průkazů energetické náročnosti budov a kontrol kotlů podle směrnice EU o energetické náročnosti budov. Od roku 2005 se podílí na implementaci směrnice o energetické náročnosti v budovách (EPBD) do národní legislativy a od roku 2007 je jedním ze zástupců ČR v evropském projektu Concerted Action EPBD. V roce 2008 se stal vedoucím projektu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) pro financování energetických úspor zejména v bytovém sektoru na Slovensku. Jedná se o programy SlovSEFF (financování soukromého sektoru) a MunSEFF (financování úspor v majetku obcí a Vyšších územně správních celků).

Ing. Jiří Pohloudek

Ing. Jiří Pohloudek je absolventem Fakulty strojní a elektrotechnické na Vysoké škole báňské v Ostravě, obor silnoproudá elektrotechnika. Jako mistr elektrotechniky pracoval v Rudných dolech Jeseník, a od roku 1991 působí ve společnosti RD Rýmařov s.r.o. V roce 2008 se stal jejím obchodním ředitelem, kterým je dodnes. V rámci společnosti má na starosti vypracovávání a koordinaci strategie nabídky a prodeje energeticky efektivních budov. Je členem představenstva svazu podnikatelů ve stavebnictví a prezidentem moravskoslezského dřevařského klastru.

prof. Ing. Pavel Ripka CSc.

Profesor Pavel Ripka je od roku 2011 děkanem Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, na které dříve působil jako vedoucí katedry měření. Je respektovaným českým vědcem, s výukou i vlastním výzkumem má bohaté domácí i zahraniční zkušenosti. Působil na řadě uznávaných zahraničních univerzit, mimo jiné například v Singapuru, Itálii, Irsku nebo Velké Británii. V rámci své práce se zabývá i energeticky efektivní výstavbou, a to zejména skrze spolupráce univerzity s průmyslovými partnery. Jedná se zejména o výzkum v následujících tématech: vývoj senzorů polohy pro výtahy, vývoj detektoru kovových prvků stavebních konstrukcí, měření bludných proudů ve stavebních konstrukcích, nedestruktivní diagnostika potrubí, měření rušivých magnetických polí v budovách a navigace pro podzemní vrtání. Profesor Pavel Ripka je také autorem řady uznávaných publikací z oblasti elektrotechniky.

Ing. Jiří Tencar Ph.D.

Ing. Jiří Tencar je vědecko-výzkumným pracovníkem Univerzitního centra energeticky efektivních budov. Je členem týmu, který se zabývá vývojem certifikačního nástroje SBToolCZ pro typologický druh – školské budovy - rekonstrukce. Mezi další jeho vědecké zájmy patří vliv zeleně na mikroklima a spojené simulace CFD a solárního modelu. V minulosti byl členem pracovní skupiny WP3 projektu CEC5 “Demonstrace energetické efektivity a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách” řešeného Českou komorou architektů nebo působil jako externí expert v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Praktické zkušenosti sbírá při vedení vlastní poradenské a projektové společnosti zabývající se především snižováním energetické náročnosti budov, ECOTEN s.r.o. V roce 2012 získal cenu ČKAIT v soutěži Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace za certifikaci SBToolCZ.