Školení EEB-CZ

Připravujeme pro Vás sérii specializovaných školení zaměřených na oblast nevýzkumných dovedností v oblasti energeticky efektivní výstavby.

Podle požadavků cílových skupin lze realizovat kterýkoliv z 12 níže uvedených seminářů. 

HARMONOGRAM ŠKOLENÍ NA ROK 2017
Datum Název školení
1. 6. Lze inovovat ve spolupráci s univerzitou? - Buštěhrad
21. 6. Transfer technologií pro firmy s inovačním potenciálem - Ústí nad Labem
21. 9. Transfer technologií pro firmy s inovačním potenciálem - Plzeň

21. 11.

Building Your Business Case - Buštěhrad


KOMPLETNÍ NABÍDKA ŠKOLENÍ (CELKEM 12) V RÁMCI 4 TEMATICKÝCH OBLASTÍ

Tematická oblast: Příprava projektové žádosti, představení programů

Příprava konkurenceschopného projektového návrhu (obecně)

 • Obecné náležitosti přípravy projektového záměru
 • Mezinárodní spolupráce/spolupráce se zahraničními partnery
 • Příprava projektové žádosti do H2020 prakticky

Horizon2020 – příležitosti pro oblast energeticky efektivní výstavby (konkrétní možnosti pro EEV)

 • Přehled relevantních programů pod H2020 a prioritní témata z pohledu EK
 • Výzkumné, inovační a koordinační výzvy
 • První kroky k přípravě projektové žádosti

Dotační příležitosti z méně známých komunitárních programů

 • Přehled alternativních komunitárních programů s přesahy do tématu energeticky efektivní výstavby (KIC Innoenergy a ostatní KICy, Eurostars a EUREKA, COSME, SPS NATO, AAL, JRCs etc.)
 • Finanční pravidla a formální náležitosti programů
 • Příprava žádosti do vybraných programů (KIC, Eurostars)

Příležitosti programového období Strukturálních fondů pro EEV

 • Představení fondů a vazba na komunitární programy
 • Aktuální výzvy
 • První kroky k přípravě projektové žádosti

Tematická oblast: Finance projektů VaV a finanční nástroje

Finanční řízení projektů financovaných z H2020 prakticky

 • Porovnání 7. RP a H2020
 • Finance před podáním projektové žádosti
 • Finanční monitoring v průběhu projektu
 • Audit a finance po ukončení projektu

Finanční nástroje pro oblast energeticky efektivní výstavby

 • Přehled finančních nástrojů
 • Jak tyto finanční nástroje využívat, praktické otázky

Tematická oblast: Transfer technologií a duševní vlastnictví

Marketing a komercializace VaV výstupů

 • Duševní vlastnictví – definice a základní pravidla
 • Ekonomické a právní aspekty komercializace
 • Marketingové nástroje na podporu komercializace

Strategie ochrany duševního vlastnictví

 • Typy ochrany duševního vlastnictví
 • Případové studie ochrany duševního vlastnictví podle jednotlivých typů

Management inovací

 • Technologie a životní cyklus inovace
 • Trh a zákazníci
 • Transfer technologií (academia-industry): best practices

Tematická oblast: Komunikace a lobbing

Spolupráce mezi univerzitou a aplikační sférou

 • Legislativní rámec v ČR
 • Smluvní výzkum a veřejná podpora
 • Evaluace spolupráce v rámci aplikovaného výzkumu
 • Inovační projekty z H2020

Komunikace odborných témat široké veřejnosti

 • Obecné zásady komunikace
 • Komunikace s laickým publikem
 • Online nástroje popularizace
 • Popularizační projekty

Možnosti lobbingu v EU

 • Přehled klíčových EU institucí
 • Přehled základních formálních a neformálních procesů
 • EU a média
 • „Lobbying skills“, praktické tipy