Výzva Country for the Future

Výzva Country for the Future
15.11.2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 13. listopadu 2019 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. Ve vyhlášené soutěži mohou být podpořeny projekty zaměřené na zavádění inovací v podnicích, včetně pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby či poskytováním služby.

Každý projekt musí vykázat alespoň jeden uznatelný výsledek, jímž je:

  • nový nebo podstatně zdokonalený výrobek, zavedený do praxe;
  • nová nebo podstatně zdokonalená služba, zavedená do praxe;
  • nový nebo podstatně zdokonalený postup, zavedený do praxe.

Obsahem projektu mohou být:

  • inovace produktu, k níž / k nimž jsou způsobilé pouze náklady dle článku 28 GBER (Nařízení Komise (EU) č. 651/2014);
  • inovace postupů, tedy procesu výroby / poskytování služby, k níž / k nimž jsou způsobilé náklady dle článku 28 i 29 GBER,
  • zároveň případně též inovace organizační, avšak pouze tehdy, pokud přímo souvisí s výše zmíněnou inovací produktu nebo postupu, k organizační inovaci jsou způsobilé náklady dle článku 28 i 29 GBER.

Pro harmonogram podávaných projektů platí následující omezení:

  • zahájení řešení v období od 1. 2. 2020 do 1. 9. 2020,
  • ukončení řešení nejpozději do 31. 8. 2023,
  • doba trvání řešení projektu maximálně 36 měsíců.

Uchazečem o podporu může být pouze podnik náležející do kategorie malých a středních podniků dle Přílohy I GBER, který řeší projekt samostatně. Naplnění podmínky velikosti podniku bude kontrolováno ke dni podání žádosti o podporu a u úspěšných projektů pak znovu ke dni poskytnutí podpory.

Více informací na webu MPO.