Vyhlášení první veřejné soutěže v programu GAMA, podprogram 2

Vyhlášení první veřejné soutěže v programu GAMA, podprogram 2
24.3.2017

Technologická agentura ČR vyhlásila dne 20. března 2017 první veřejnou soutěž pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2. Veřejná soutěž bude zaměřena na podporu malých a středních podniků, které obdržely pečeť Seal of Excellence v nástroji SME Instrument – fáze 1.

Technologická agentura ČR tímto otevírá v programu GAMA možnost podpořit excelentní projekty malých a středních firem podané v rámci nástroje SME Instrument, které z důvodu nedostatku prostředků v programu Horizont 2020 nemohly být financovány.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu GAMA. Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná dnem 21. 3. 2017 a končí dnem 2. 5. 2017. Návrh projektu bude přijímán do 16:30:00 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR. Další podrobnosti o náležitostech podání žádosti naleznete na stránkách TA ČR.