Studie Renovační strategie budov v ČR

Studie Renovační strategie budov v ČR
10.3.2015

Hlavním důvodem snižování energetické náročnosti budov a tím zvyšování jejich energetické efektivity je jejich pozitivní vliv na energetickou politiku Evropy a změny klimatu. Jde o prakticky uchopitelný nástroj, ke kterému mohou přistoupit administrativní budovy, panelové byty i rodinné domy, na jejichž vytápění se spotřebuje nejvíce energie (odhadem se jedná o 68 %).

Podle Směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU je závazek ČR zvýšit do konce roku 2020 energetickou účinnost o 20 %. Dílčími kroky vedoucími k realizaci energické efektivity jsou např. renovace a zateplování budov, štítkování budov a elektrospotřebičů nebo renovace technického zařízení. Opatření vedoucí k energetické efektivitě ovlivní řadu oblastí ekonomiky. Patří sem snížení spotřeby energie, úspora nákladů na energie, snížení spotřeby fosilních paliv, snížení lokálního znečištění emisemi CO2, zlepšení komfortu bydlení, zvýšení zaměstnanosti (zejména ve stavebním sektoru), zlepšení pro oblast energetické bezpečnosti, ale také pozitivní vliv na HDP. V ČR je dle statistik cca 1,5 mil. rodinných domů a 200 tis. bytových domů s cca 2,4 mil. bytů. To představuje značný potenciál pro úspory a příležitost pro českou ekonomiku.

Aliance Šance pro budovy zpracovala v roce 2012 studii „Šance pro budovy“ jako podkladový materiál pro plán plnění požadavků výše zmíněné směrnice EU. Ve studii hledá možnosti nákladově efektivního přístupu k renovacím budov v kontextu počáteční investice, časového horizontu a získaných přínosů.

Jaký je potenciál úspor v renovacích?

Přínos dokumentu spočívá v tom, že podrobně vypočítává možný potenciál úspor renovací jakékoliv budovy v Česku, náklady na tyto renovace, a modeluje různé scénáře postupných energeticky úsporných renovací. Jako nástroj pro své výpočty využívá unikátní statistická data, k jejichž přístupu MPO udělilo autorům studie speciální mandát. Hlavní kritéria, která jsou při výpočtu rozlišována, jsou stáří, velikost, účel užívání a tepelná izolace budov.

Autoři studie s přihlédnutím k dostupným údajům uvádějí, že podíl již zrenovovaných budov je u rodinných domů asi 25 % a u bytových domů až kolem 40 %. Studie v rámci renovace hledá řešení pro úspory energií na vytápění, ohřev teplé vody a osvětlení a počítá s renovacemi méně důkladnými, až důkladnými. Na základě tohoto studie provádí odhad investičních nákladů při dodržení tzv. doporučených hodnot na zateplení obvodových stěn, střech, podlah atd.

Jak renovace ale budou probíhat v reálu, musí stanovit stát v rámci Státní energetické koncepce a dalších strategických dokumentů, potažmo jejich regulaci stanoví evropská legislativa. Na dosažení zamýšlených výsledků se musí pracovat cíleně a využívat dalších vhodných nástrojů. Jako takové nástroje by měly být uplatněny evropské strukturální fondy a program Nová zelená úsporám, který dle názoru aliance Šance pro budovy zdaleka nevyužívá svůj absorpční potenciál.

Zdroj: Šance pro budovy