Nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020

Nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
19.10.2015

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo sedm nových výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020. Příjem žádostí v nově vyhlášených výzvách odstartoval 15. října 2015 o půlnoci. Zřejmě nejvíce očekávanou je výzva na vodohospodářské projekty, v níž se budou přijímat žádosti o podporu na výstavbu kanalizací a výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod.

Maximální dotace z OPŽP u nově vyhlášených výzev činí přes 6 miliard korun. V těchto výzvách budou žadatelé o dotaci předkládat projekty na zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury, nakládání s odpady, rekultivace starých skládek, na energetické úspory, ochranu ovzduší a průmyslové znečištění.

Žádosti o podporu budou přijímány do systému MS 2014+, a to až do 5. ledna 2016. S projekty se mohou o dotaci hlásit obce a města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace a obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Cíle nově vyhlášených výzev:

  • Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
  • Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
  • Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos
  • Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
  • Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení
  • Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a meteorologických aspekt Rekultivace staré skládky

Všechny potřebné informace o nových i již probíhajících výzvách naleznete na oficiálních stránkách www.opzp.cz.