Mobilita: Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2018–2019

Mobilita: Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2018–2019
19.4.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2019. Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné).

Termín pro předkládání návrhů projektů je 18. 4. – 31. 5. 2017.

Přijímají se návrhy společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2019 (od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019) ze všech vědních oblastí. Návrh společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelný jako návrh projektu základního výzkumu definovaného podle článku 1.3. písm. m) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení.
 
Zdroj: MŠMT