Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014

Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014
4.11.2015

Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády ČR pod vedením místopředsedy Pavla Bělobrádka vypracovala podrobnou analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím za rok 2014. Zpráva detailně popisuje současný stav českého výzkumu, navrhuje řešení jeho nedostatků, pojmenovává trendy a analyticky porovnává české a zahraniční přístupy.

 

Mezi nejzajímavější informace uvedené ve zprávě patří:

  • Veřejné tuzemské zdroje určené k provádění VaVaI v ČR tvoří především státní rozpočet na výzkum, vývoj a inovace, který v roce 2014 činil 26,6 mld.Kč.
  • Celkové výdaje na VaVaI v ČR v roce 2013 činily bezmála 78 mld. Kč, což představuje 1,91 % hrubého domácího produktu. Disproporce v distribuci jednotlivých finančních zdrojů mezi sektory, které VaVaI provádějí, značí špatně fungující spolupráci podniků s veřejným sektorem, přestože je tato spolupráce podporována ze státního rozpočtu.
  • Veřejné zahraniční zdroje představují významnou složku financování VaVaI v ČR (téměř 12,58 mld. Kč v roce 2013), navíc meziročně rostou. Hlavními zdroji jsou operační programy, z nichž největší podíl na podpoře má OP Výzkum a vývoj pro inovace (49,41 mld. Kč) a OP Podnikání a inovace (35,91 mld. Kč). Velký potenciál rovněž představuje rámcový program Horizont 2020, který tvoří více než 77,028 mld. Eur. ČR dosáhla zatím celkové projektové úspěšnosti 18,1 % a finanční podpory zhruba 38 215 tis. Eur.
  • Meziročně roste kvalita publikací i úroveň meziná¬rodní spolupráce. Z pohledu kvality je patrný nárůst podílu publikací v periodikách indexovaných ve Web of Science. Největší počet takových publikací vykazují vysoké školy, nejvyšší poměr vůči ostatním publikacím ústavy AV ČR. Nejvíce kvalitních publikací vzniká v oborech Biologické vědy, Chemické vědy, Fyzikální vědy a astronomie a Klinická medicína. Publikace v Klinické medicíně a ve Fyzice a Astronomii jsou navíc významně více citovány ve srovnání se světovým průměrem.
  • Tvorba výsledků výzkumu a vývoje má v ČR dlouhodobě rostoucí trend. Narůstá jak počet publikačních výsledků, tak počet výsledků aplikovaných, maxima bylo dosaže¬no v roce 2012. Jednoznačně největší počet výsledků vzniká ve společenských a humanitních vědách (jedná se převážně o publikace), druhou nejvýznamnější skupinou oborů z hlediska počtu výsledků je průmysl.

Kompletní analýza je ke stažení na stránkách Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády ČR ZDE. V nejbližší době bude k dispozici i její anglický překlad.