Menu

AKTION ČESKÁ REPUBLIKA - RAKOUSKO

Délka trvání:
Pozice:
Země:
Platnost do: 30.11.2017

Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.). 

Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů.

  • projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
  • společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
  • společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
  • přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
  • výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
  • finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKTION Česká republika - Rakousko;
  • letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy německého a českého jazyka;
  • letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
  • akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce.

Víceleté projekty mohou být vzhledem k omezeným prostředkům programu AKTION podporovány jen ve zvlášť zdůvodněných případech. Podpora bude schválena nejdříve na jeden rok trvání projektu. Prodloužení je možné maximálně 2x a to jen na základě předložení aktualizovaného návrhu projektu včetně podrobné zprávy o dosavadní realizaci projektu a vyúčtování.

Žadateli mohou být:
V Rakousku: a) veřejné univerzity, b) odborné vysoké školy, c)pedagogické vysoké školy.
V České republice: veřejné vysoké školy dle přílohy 1. zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.
Instituce podávají projekt společně.

Termíny pro podávání návrhů projektů: 15. dubna, 15. září a 30. listopadu (elektronicky a poštou –nejpozději s datem elektronického doručení resp. poštovním razítkem příslušného termínu). 

Více informací zde.